Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 6, 2019
Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Thông tư 52/2015/TT-BYT QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2015/TT-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA...

Nghị định số 14/VBHN-BCT QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH...

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/VBHN-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm...

Thông tư số 47/2014/TT-BYT HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC...

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2014/TT-BYT Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm...

Thông tư 54/2014/TT-BCT Quy định ATTP ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN...

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2014/TT-BCT Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm...

Thông tư 35/2015/TT-BYT BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA...

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 35/2015/TT-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY...

Quyết định số 742/QĐ-CBTTNS-CB BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KỸ...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Thông tư 24/2019/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG...

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2019/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN...

LUẬT DU LỊCH SỐ 44/2005/QH11

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 44/2005/QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2005   QUỐC...

NGHỊ ĐỊNH 69/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA...

CHÍNH PHỦ ------- Số: 69/2018/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT...

Nghị định 43/2017/NĐ-CP Về Nhãn Hàng Hóa

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 43/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH VỀ NHÃN HÀNG...