Thứ Tư, Tháng Sáu 29, 2022
Giấy chứng nhận GMP

Giấy chứng nhận GMP

Thông tư số 18/2019/TT-BYT Hướng dẫn thực hành sản xuất tố...

BỘ Y TẾ   Số: 18 /2019/TT - BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17...

Xin giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP)

Xin giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP) Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe;...